miércoles, 19 de junio de 2024

CONCENTRACIÓ Dia 27 juny

 MANIFEST CONCENTRACIÓ SOBRE TAXA COMARCAL RESIDUSLa Unió Europea estableix l'obligació en un futur pròxim, de cobrir en la seva totalitat el

cost dels serveis de residus, tant la gestió com el tractament. Fins ara l'impost de residus

municipal, no cobria ni cobreix el 100% del cost. Per tant, per arribar en aquest punt,

actualment, s'ha implantat el rebut de la taxa comarcal de reciclatge, que es complementa

amb la taxa municipal de residus. Amb aquestes dues taxes, s'ha incrementat

considerablement el cost respecte a l'any anterior en què només hi havia la taxa

municipal.

Considerem que els impostos i taxes són necessaris per al manteniment de l'Estat de

Benestar, però també defensem que aquests han de ser proporcionals, racionals i

equitatius i que la seva quantia no pot ser superior a l'IPC perquè això implica un augment

de la càrrega fiscal de la ciutadania.

Davant d'aquests fets, des de la FAVT i com a membre del Moviment Veïnal del Vallès,

percebem malestar i preocupació de la ciutadania, ja que ha estat una mesura imprevista

que ha impactat en la seva economia i que en contrapartida xoca amb una realitat que no

està alineada amb la bona gestió dels residus als carrers, perquè és bastant deficitària.

La FAVT, al Ple Municipal de gener, ja vam indicar que no estàvem d'acord amb aquesta

pujada abusiva del 60% de les taxes de residus, respecte a l'any passat.

Un altre aspecte que preocupa a la FAVT, és que la ciutadania recicla un 43% i d'aquest

percentatge, el Centre de Recollida i Tractament només arriba a un volum de reciclatge

d'entre el 15 i 20%, i la resta va a l'abocament, i que l'abocador de Coll Cardús ja hauria

d'estar clausurat fa més de tres anys. Es fa òbvia la necessitat de fer el possible per

generar menys residus i ser més sostenibles, aquí cal una conscienciació general i

prendre accions que permetin solucions per reduir els residus. També es fa evident la

necessitat de millorar el reciclatge.


DAVANT D'AQUESTS FETS LA FAVT DEMANA:

-Que el Consell Comarcal i l'Ajuntament informin adequadament al ciutadà, sobre

aquestes taxes.

- Retardar la seva implementació per analitzar i adoptar mesures que com menys pal·liïn

els seus efectes negatius en les famílies

- Consensuar mesures correctores perquè la seva aplicació sigui més justa, com per

exemple variables del tipus: persones que habiten a l'habitatge, capacitat econòmica, la

sensibilitat recicladora, rebaixar la pressió fiscal com pogués ser l'Impost de Béns

Immobles (IBI) o el d'Activitats Econòmiques, etc... que evitin greuges i resultats injustos.

- Mesures concretes per millorar significativament la neteja dels municipis i fomentar el

reciclatge (diferents sistemes de recollida en funció de les zones, més recursos humans i

materials, campanyes ciutadanes de reciclatge, aplicació d'ordenança d'incivisme, etc.).


27 juny 2024


De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo segundo. Derechos y libertades

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos


Artículo 31
    1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

    2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

    3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.


No hay comentarios:

Publicar un comentario