lunes, 7 de junio de 2021

Lo publico beneficia a tod@s lo privado a unos pocos


 

Llàstima que al Sr Salvador Cardús, amb tota la seva formació i bagatge, se li escapin algunes coses tant importants i tant terrenals com els motius pels quals els serveis públics, contemplats d’altra banda com a drets reconeguts a la constitució haurien de ser de gestió pública i no concertats. Doncs les empreses, totes elles, tenen un objectiu primordial que són els beneficis, es a dir  l’afany de lucre i això es acceptat fins a tal punt, que si una empresa no té beneficis se li permet fer un ERO, un concurs de creditors o el que faci falta.

Que passa dons, amb els serveis públics concertats? 

Doncs que quan són subcontractats a una  empresa, aquesta extreu el negoci de dos llocs, un de la qualitat en el servei que es dona, l’altra dels sous dels treballadors i professionals que fan aquest servei.

I ja que parlem de menjadors escolars, l’any passat mateix hi havia reclamacions per la qualitat del menjar, si parlem del servei d’atenció domiciliaria (SAD) o de les residències de gent gran hem de parlar de les dues coses manca de formació al personal que realitza el servei, sous i condicions laborals molt precàries.

Si parlem de Mútua de Terrassa, hauríem de parlar no només d’aquestes dues coses, sinó a més a més d’una enginyeria empresarial i fiscal, que amb l’ajuda del poder polític pot fer sense problemes, que consisteix en auto vendre’s o auto comprar-se productes (entre les empreses del grup), facturar pel cantó públic i privat a la vegada, avançar pacients a les llistes d’espera si s’efectuen les proves especials (TAC,RM...etc) per la privada. 

I si, si parlem de Mútua,  el 85/90% del finançament és públic, es a dir procedent dels impostos de tots  però això no li pressuposa cap obligació ni cap a la ciutadania ni cap el personal. Cap a la ciutadania perquè es produeixen diferencies de tracte entre qui es pot pagar i qui no, qui es “Amic” o VIP tindrà millor servei.  Entre els treballadors perquè la contractació es a dit i sense examen previ així com ho són l’accés a un torn o a una  plaça, sense cap tipus de concurs. Aquest tipus de contractació juntament amb la reforma laboral, garanteix la por i la submissió del personal més precari.

“La gestió l’ha de dur a terme qui sigui capaç de garantir la major eficiència” ens diu aquell que acusa a d’altres d’enganyar amb les paraules.

Es cert que una sanitat pública pot estar mal gestionada i inclús hi poden haver cassos de malversació o corrupció, sobretot quan per exemple l’administració, en aquest cas el CatSalut no exerceix mesures de inspecció, també succeeix així en el cas de hisenda que oh casualitat, no hi ha inspectors suficients.

Però el cas es que els temps d’espera per visites, per proves diagnòstiques o per ser operat, a Mutua de Terrassa,  tal i com ens mostren les xifres del propi CatSalut son molt més altes que les mitjanes de Catalunya i aquesta situació es el que aixeca la llebre i fa investigar la nostra plataforma i d’altres quin pot ser l’origen de tot això.

I a dia d’avui considerem que hi ha un interès en que les llistes siguin llargues, en que la gent pressionada pel dolor o l’ inquietud d’una malaltia greu, es visiti a la privada.

Sr. Salvador Cardús, quan s’utilitza la paraula llibertat sense saber o sense tenir en compte el que cobren les treballadores del SAD o de les residències, les senyores de la neteja o les auxiliars, es una llibertat que no és la nostra sinó mes aviat la de la Sra. Ayuso. És la llibertat de fer diners sense traves de cap tipus.
sábado, 5 de junio de 2021

El derecho a tener una cuenta bancaria básica sin comisiones

 Las personas en situación de vulnerabilidad económica tienen derecho a solicitar a su banco una cuenta bancaria básica sin ningún tipo de comisión de mantenimiento.


Las cuentas básicas gratuitas para las personas en situación de vulnerabilidad

Una persona que cobra un salario social, ha superado todos los requisitos de la administración para demostrar que carece de ingresos suficientes y por lo tanto, su entidad bancaria no debería cobrarle comisiones de mantenimiento.

Este beneficio para las personas en situación de exclusión social, está regulado en el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.

¿Quién puede abrir una cuenta de pago básica sin comisiones?

El derecho a una cuenta bancaria de pago básica sin comisiones, para las personas en situación de vulnerabilidad, derecho está reconocido y regulado en el RDL 164/2019 y el propio Banco de España, informa de ello a los usuarios del sistema bancario.

Aunque no está demasiado visible, en las páginas web de la mayor parte de los bancos hay un apartado donde explican las condiciones de vulnerabilidad que se deben tener para poder solicitar una de estas cuentas bancarias sin comisiones.

Los requisitos para ser considerado en situación de vulnerabilidad

Las condiciones son las mismas en todas las entidades, porque no son otras que las que establece el RDL 164/2019, pero tomamos el ejemplo de la redacción que da Caixabank:

Se entenderá que un cliente se encuentra en situación de especial vulnerabilidad o en riesgo de exclusión financiera cuando:

a) Los ingresos económicos brutos, computados anualmente y por unidad familiar, no superen los siguientes umbrales:
Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples de doce pagas, vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. (6.778,80 x 2 = 13.557,60 euros al año).
Dos veces y media dicho indicador cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente. (6.778,80 x 2,5 = 16.947 euros al año).
El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares que tengan en su seno a una persona con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento reconocido oficialmente por resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o por el órgano competente de las comunidades autónomas. (6.778,80 X 3= 20.336,40 euros al año).

b) No concurra titularidad, directa o indirecta, o derecho real alguno sobre bienes inmuebles, excluida la vivienda habitual, ni titularidad real de sociedades mercantiles, por parte de ninguno de los miembros que integren la unidad familiar.

Estas circunstancias deberán cumplirse por todos los titulares de la cuenta en el caso que fueran más de uno.

Por otro lado, la documentación que el cliente deberá aportar y que será necesaria para acreditar la vulnerabilidad será:

a) Número de personas que componen la unidad familiar, para cuya acreditación se aportará el libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

b) Percepción de los ingresos por los miembros de la unidad familiar, para cuya acreditación cada uno de sus miembros aportará alguno de los siguientes documentos:
Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con relación al último ejercicio tributario.
Últimas tres nóminas percibidas.
Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones o subsidios por desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida por dichos conceptos.
Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.
En caso de trabajador por cuenta propia, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad.

Cuando no se disponga de la documentación mencionada, el cliente deberá aportar un informe en el que se indique la composición de la unidad familiar o en el que se motive la idoneidad para el acceso a la gratuidad de una cuenta de pago básica, según el caso. Este informe será emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento en el que esté empadronado el cliente.

El reconocimiento o la denegación de la condición de gratuidad se comunicará al cliente en el plazo máximo de treinta días desde la fecha de la aportación completa por el cliente de la documentación indicada.

Nota: cuando la normativa y las entidades bancarias mencionan el “indicador público de renta de efectos múltiples de doce pagas, vigente en el momento de efectuar la solicitud”, se refieren al IPREM, que en la actualidad es de 6.778,80 euros al año (IPREM en 12 pagas).

Consejos para negociar con el banco la eliminación de comisiones

Antes de abrir una nueva cuenta bancaria básica para personas en situación de vulnerabilidad, si ya se es cliente de la entidad, recomendamos hablarlo antes con el gestor de la actual cuenta bancaria. Aportando los documentos de situación de vulnerabilidad, en algunos casos el banco puede eliminar directamente las comisiones sin necesidad de abrir una cuenta nueva, como nos han confirmado algunos miembros del grupo.

Para aquellas personas que no puedan solicitar la cuenta básica sin comisiones, por no poder obtener los certificados de servicios sociales, o que superen los límites máximos de ingresos que impone la normativa, recordamos que en la actualidad hay varias entidades bancarias que ofrecen con carácter general, cuentas bancarias sin comisiones. Algunas entidades, como BBVA, ofrecen esta cuenta sin comisiones ni condiciones para las altas a través de banca online de nuevos clientes, como informan en esta guía. Otras entidades que también tienen cuentas sin comisiones son, por ejemplo, ING, Openbank, etc. En estos casos, recomendamos siempre leer bien la letra pequeña que regula los requisitos y condiciones generales.


Referencia legal: Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera

martes, 1 de junio de 2021

DATOS SEGURIDAD SOCIAL


Mejoran los datos de afiliados a la Seguridad Social, 

aunque el paro vuelve a subir en 26.573 personasEl número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 26.573 desempleados en mayo (+0,69%), su mayor repunte en un mes de mayo de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus. Sin embargo, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en mayo en 18.556.129 personas, lo que representa un aumento de 97.462 cotizantes respecto a la media de abril (un 0,53% más). Se trata del primer aumento registrado desde el inicio de la pandemia en marzo.


El paro vuelve a subir por tercer mes consecutivo. A pesar de la subida del paro en mayo, este incremento ha sido diez veces menor que el registrado en abril y once veces más bajo que el de marzo, meses en los que la crisis sanitaria llevó a un repunte del desempleo de 282.891 y 302.265 parados, respectivamente. Trabajo ha destacado además que el ritmo mensual de crecimiento del desempleo se ha reducido desde el 8% de abril al 0,69% en mayo.

Esta subida del paro es la más alta registrada en mayo

El volumen total de parados alcanzó al finalizar mayo la cifra de 3.857.776 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016.

Aunque el ritmo mensual de ascenso del paro se ha ralentizado frente a los meses anteriores, la subida de mayo de este año es la más alta registrada nunca en este mes dentro la serie histórica. Supera en más de 11.000 personas el que hasta ahora era el único y mayor repunte de un mes de mayo: el de 2008, cuando en plena crisis económica el desempleo subió en 15.000 personas.
Crece el número de afiliados a la Seguridad Social

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes, en afiliación media la Seguridad Social anotó un avance del 0,53% frente a la caída que había registrado en abril del 2,88% y la pérdida de 548.093 ocupados. En términos desestacionalizados, la pérdida mensual media de personas ocupadas es de 71.000 ocupados.

Por otra parte, desde el inicio del mes de mayo hasta el final, el balance arroja un aumento en 187.814 afiliados, un 1% más, hasta un total de 18.584.176 ocupados el último día del mes.

Este dato también contrasta con el retroceso de 49.074 afiliados que se produjo durante abril y de 833.979 de marzo. Además, representa la mayor subida en estos términos en un mes de mayo desde 2015.

En variación intermensual, mayo reflejó un aumento en casi todos los regímenes de la Seguridad Social salvo el carbón. El Régimen General, cuya tasa aumentó de media respecto a abril un 0,45%, registró un incremento de 62.843 afiliados hasta los 14.106.235.
Datos del paro del mes de abril

El paro subió en abril en 282.891 personas, su mayor alza en este mes de la historia El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se disparó en 282.891 desempleados en abril (+8%), su mayor repunte en este mes de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus.

El volumen total de parados alcanzó así al finalizar abril la cifra de 3.831.203 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016. Trabajo ha señalado que en las últimas semanas de abril el paro fue moderando su ritmo de crecimiento, después de subir con "especial intensidad" durante la Semana Santa.

La subida del desempleo en abril es inferior a la que se registró en marzo, cuando el paro subió en más de 302.000 personas, registrando su mayor ascenso en cualquier mes de toda la serie histórica. Pese a ello, la subida de abril de este año es la más alta registrada nunca en este mes dentro la serie histórica. Supera en más de 243.000 personas el que hasta ahora era el mayor repunte: el de abril de 2009, cuando en plena crisis económica el desempleo subió en casi 40.000 personas.
El dato de paro no incluye los ERTE

El dato de paro de mayo, al igual que ocurrió en marzo y abril, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

Trabajo ha informado además de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reconocido 3.748.009 prestaciones entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, que ya están abonadas gracias al convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y las entidades financieras. Dado que hay trabajadores a los que ha afectado más de un ERTE, esta cifra es mayor al total de beneficiarios.

El SEPE ha reconocido el 98,5% de las solicitudes recibidas. Quedan pendientes nuevas prestaciones o aquellas en las que hay que subsanar errores ajenos al organismo.

Del total de afiliados, a 29 de mayo, 2.998.970 estaban protegidos por una situación de suspensión total o parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De ellos, 2.616.553 se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor.

Desde finales de abril, 457.909 personas han dejado de estar en situación de ERTE por fuerza mayor, mientras que 70.094 se han visto incluidas en un ERTE no por fuerza mayor.