viernes, 21 de junio de 2024

Cierre temporada


 Hoy cerramos una etapa y que mejor forma que un almuerzo en compañia de los compañeros, pero recordar que el dia 16 de septiembre volveremos a defender las pensiones y lo publico.

miércoles, 19 de junio de 2024

CONCENTRACIÓ Dia 27 juny

 MANIFEST CONCENTRACIÓ SOBRE TAXA COMARCAL RESIDUSLa Unió Europea estableix l'obligació en un futur pròxim, de cobrir en la seva totalitat el

cost dels serveis de residus, tant la gestió com el tractament. Fins ara l'impost de residus

municipal, no cobria ni cobreix el 100% del cost. Per tant, per arribar en aquest punt,

actualment, s'ha implantat el rebut de la taxa comarcal de reciclatge, que es complementa

amb la taxa municipal de residus. Amb aquestes dues taxes, s'ha incrementat

considerablement el cost respecte a l'any anterior en què només hi havia la taxa

municipal.

Considerem que els impostos i taxes són necessaris per al manteniment de l'Estat de

Benestar, però també defensem que aquests han de ser proporcionals, racionals i

equitatius i que la seva quantia no pot ser superior a l'IPC perquè això implica un augment

de la càrrega fiscal de la ciutadania.

Davant d'aquests fets, des de la FAVT i com a membre del Moviment Veïnal del Vallès,

percebem malestar i preocupació de la ciutadania, ja que ha estat una mesura imprevista

que ha impactat en la seva economia i que en contrapartida xoca amb una realitat que no

està alineada amb la bona gestió dels residus als carrers, perquè és bastant deficitària.

La FAVT, al Ple Municipal de gener, ja vam indicar que no estàvem d'acord amb aquesta

pujada abusiva del 60% de les taxes de residus, respecte a l'any passat.

Un altre aspecte que preocupa a la FAVT, és que la ciutadania recicla un 43% i d'aquest

percentatge, el Centre de Recollida i Tractament només arriba a un volum de reciclatge

d'entre el 15 i 20%, i la resta va a l'abocament, i que l'abocador de Coll Cardús ja hauria

d'estar clausurat fa més de tres anys. Es fa òbvia la necessitat de fer el possible per

generar menys residus i ser més sostenibles, aquí cal una conscienciació general i

prendre accions que permetin solucions per reduir els residus. També es fa evident la

necessitat de millorar el reciclatge.


DAVANT D'AQUESTS FETS LA FAVT DEMANA:

-Que el Consell Comarcal i l'Ajuntament informin adequadament al ciutadà, sobre

aquestes taxes.

- Retardar la seva implementació per analitzar i adoptar mesures que com menys pal·liïn

els seus efectes negatius en les famílies

- Consensuar mesures correctores perquè la seva aplicació sigui més justa, com per

exemple variables del tipus: persones que habiten a l'habitatge, capacitat econòmica, la

sensibilitat recicladora, rebaixar la pressió fiscal com pogués ser l'Impost de Béns

Immobles (IBI) o el d'Activitats Econòmiques, etc... que evitin greuges i resultats injustos.

- Mesures concretes per millorar significativament la neteja dels municipis i fomentar el

reciclatge (diferents sistemes de recollida en funció de les zones, més recursos humans i

materials, campanyes ciutadanes de reciclatge, aplicació d'ordenança d'incivisme, etc.).


27 juny 2024


De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo segundo. Derechos y libertades

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos


Artículo 31
    1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

    2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

    3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.


sábado, 8 de junio de 2024

SÍ AL RECICLATE ......

NO a la taxa abusiva del reciclatge i brossa
TAXES SEGONS PENSIONS O SALARIS


El reciclatge constitueix un component essencial en la gestió de les escombraries, en la
salvaguarda de l'entorn natural i del medi ambient en general.

La instauració de tarifes associades al procés de reciclatge i a l'operació de recollida de
residus es percep com una estratègia excessivament simplista per part de les entitats
governamentals, que sovint prescindeixen de valorar mètodes alternatius aplicats en altres
regions del món. Aquests càrrecs, que tenen l'objectiu de promoure la disminució de residus
i facilitar recursos financers als serveis compromesos amb la gestió de residus, no
representen sempre la solució definitiva. De fet, moltes vegades es veuen com una càrrega
pesada per als ciutadans.

No obstant això, la implementació d'aquesta taxa està generant polèmica, sobretot entre els
ciutadans que creuen que s'han aplicat de manera furtiva i deslleial i les consideren
desproporcionadament elevades i instituïdes de forma sobtada.
Una opció més justa podria consistir en la implementació d'un sistema tributari progressiu,
basat en els ingressos, en una tarifa que s’incrementi de manera gradual, proporcionant a la
ciutadania el temps i la informació i els recursos necessaris per ajustar-se i optimitzar les
seves habilitats de reciclatge.

A Catalunya s'ha introduït aquesta nova taxa de residus que finança la recollida i el
tractament dels residus amb l'objectiu de complir amb les normatives europees i estatals,
que exigeixen que el cost dels serveis de recollida i tractament de residus sigui cobert al
100% pels usuaris, però no diuen que la recaptació ha de servir per implementar sistemes
de pagament per generació i models de recollida selectiva més eficaços.

La manera de calcular aquesta taxa es basa en un coeficient que es multiplica per l'import
que es paga en la taxa municipal per a la gestió de residus. Aquest coeficient pot variar d'un
lloc a un altre, en el cas de Rubí és un coeficient de tractament del 0,5759, el segon més alt
de la comarca després de Sabadell. Està gestionat pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental i el cobrament va a càrrec de la Diputació de Barcelona. Sense oblidar
l’increment de la taxa de la recollida de la brossa, que és del 30%.

Cal tenir present el que diu la llei general: La competència del servei de tractament dels
residus municipals, d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i
l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus, és
dels municipis.

Per tant, el que va fer l'Ajuntament de Rubí en un Ple Municipal és delegar en el Consell
Comarcal la part de la taxa del reciclatge i d'aquesta manera camuflar el problema de la
pujada com dos rebuts de dos òrgans de representació politica diferents. Una fórmula
enganyosa que pretén presentar davant de la ciutadania com un nou impost del Consell
Comarcal.

NI EL CONSELL COMARCAL TÉ COMPETÈNCIES EN AQUESTA MATÈRIA NI TOTS
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA APLIQUEN EL MATEIX CRITERI.

Aquest servei de reciclatge de la brossa, en lloc de ser gestionat i administrat per
l'Ajuntament de Rubí, tal i com venia passant fins al 2003, va ser eliminat per voluntat
expressa del PSC. Després d'això, es va assignar la gestió d'aquesta feina a una companyia
privada, que des de llavors n’ha obtingut avantatges econòmics. S'observa que aquesta
empresa opera amb un nivell de seguiment i control de la qualitat que no és exhaustiu.
Els ciutadans hem de ser conscients de la importància del reciclatge i de la gestió adequada
dels residus, però també és crucial que les autoritats implementin aquestes taxes de manera
justa i transparent, assegurant-se que els fons recaptats es destinin realment a millorar els
serveis de reciclatge i tractament de residus.

La participació ciutadana en el procés de presa de decisions i la transparència en l'ús dels
fons públics són essencials per mantenir la confiança pública i fomentar una cultura de
responsabilitat ambiental.

Finalment des del Moviment per unes pensions publiques dignes i Rubí per la Sanitat
demanem:

Que s’aturi el pagament d’aquesta taxa arbitraria.
Que es revisi el coeficient de tractament.
Que es planifiqui una campanya amb informació i mitjans perquè la ciutadania pugui
millorar el reciclatge.
Que s'estudiï posar de nou en marxa un servei de reciclatge com l’existent fins al 2003.
Que s’apliqui de manera gradual segons salaris o pensions
Que qualsevol altra aplicació de una taxa comporti un debat ciutadà que en aquest cas no
s’ha realitzat.

Per tot això el Moviment per unes pensions públiques i dignes de Rubí i Rubí Sanitat volem
cridar a participar a la manifestació que farem el dimarts dia 11 a les 10,30 h davant
l’Ajuntament de Rubí i us emplacem a acompanyar-nos en les concentracions que fem cada
dimarts, a les 10,30 del matí, davant l’ajuntament de Rubí, per la defensa d’unes pensions
públiques i dignes i per una sanitat de gestió 100x100 pública i de qualitat.